Idee

Vanuit de overheid willen we ruimte bieden aan initiatieven en ideeën die bijdragen aan onze waardevolle omgeving. Als u een idee of initiatief heeft komen we graag in contact. 

Een idee voor de leefomgeving in Dijk en Waard is een kans om de omgeving te versterken. Heeft u zelf een idee? Doorloop daarvoor het stappenplan. Dan weet u wat u van de gemeente kunt verwachten en wat u zelf kunt doen. Als u het hele stappenplan hebt bekeken bent u zo goed mogelijk geïnformeerd om met de gemeente in gesprek te gaan.

Heeft u gehoord van een idee en bent u belanghebbende, bijvoorbeeld omdat het idee voor uw omgeving gevolgen kan hebben? De initiatiefnemer is verplicht met belanghebbenden in gesprek te gaan, zie hiervoor ook stap 4 en 5. Natuurlijk kunt u ook zelf contact opnemen met de initiatiefnemer en vragen om meer informatie.

Stappenplan

De visie geeft de belangrijke punten aan die bij nieuwe ideeën worden afgewogen. Aan de hand van het stappenplan kunt u zien of uw idee bijdraagt aan deze punten. Als dat niet zo is kunt u het idee verder uitwerken zodat het wel bijdraagt. Ook als u gehoord heeft over een idee kunt u kijken waaraan het idee zou moeten voldoen en wat het proces is vóór een idee kan worden ingediend.

De omgevingsvisie is van belang voor uw idee als uw idee niet vergunningvrij is en niet past in het bestemmingsplan. Aan de hand van de omgevingsvisie kunt u bekijken wat de mogelijkheden voor uw idee zijn

Heeft u een idee dat een beperkte invloed heeft op de omgeving, dan kan het zijn dat dit vergunningvrij is. Dit kunt u zien op www.omgevingsloket.nl. In dat geval kunt u het initiatief via de informatie die u op die website krijgt verder afwikkelen. 

Als uw idee niet vergunningvrij is, kijkt u of het past in het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is een plan waarin regels zijn opgenomen over de functies waarvoor je een gebied mag gebruiken. Ook geeft het bestemmingsplan regels over de mogelijkheden om te bouwen. In de periode 2024-2030 wordt het bestemmingsplan vervangen door het gemeentelijke omgevingsplan.

Op de website Ruimtelijkeplannen.nl staan alle bestemmingsplannen online.

Bekijk de bestemmingsplannen 

Past uw idee niet in het bestemmingsplan? Dan doorloopt u de verdere stappen van dit stappenplan om informatie te krijgen over de omgevingsvisie.

We vinden het belangrijk dat ideeën zo worden vormgegeven dat ze aansluiten bij de waarden van een gebied. Klik op de waardenkaart. U kunt dan het gebied opzoeken waarbinnen uw idee valt. Als er nog geen locatie gekozen is, kunt u nagaan wat het meest passende gebied is voor uw idee. Betrek de waarden van het gebied bij de uitwerking.

In de omgevingsvisie staan 9 speerpunten centraal. Deze speerpunten komen voort uit belangrijke trends en ontwikkelingen. Het zijn punten die voor iedereen van belang zijn om ook in de toekomst fijn en veilig te kunnen blijven wonen, leven en ondernemen in onze gemeenten. Kijk of uw idee aan kan sluiten bij een of meerdere speerpunten. Dat maakt uw plan steviger en meer gericht op de toekomst.

De gemeente vindt het belangrijk dat bij nieuwe ontwikkelingen rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden en andere belanghebbenden.

Heeft uw idee invloed op de omgeving van omwonenden of belanghebbenden? Ga dan bij de start van uw project in gesprek en ga na of u eventuele wensen in kan passen in uw plan.

Is het mogelijk om andere partijen bij uw idee te betrekken, zodat het voor hen ook een positief effect heeft? Een idee dat meerdere doelen dient is makkelijker uit te voeren.

Hulp nodig? Lees dan meer op de pagina In gesprek met belanghebbenden.

U kent nu de omgevingsvisie van de gemeente Dijk en Waard. U weet welke speerpunten er zijn. U heeft de waardenkaart bekeken en u bent in gesprek gegaan met belanghebbenden. Hiermee gaat u goed voorbereid naar de gemeente om samen in gesprek te gaan over het vervolg. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

De negen speerpunten

De speerpunten zijn punten die te maken hebben met actuele trends en ontwikkelingen. 

Naar de negen speerpunten