Masterplan stationsgebied

Het  Masterplan stationsgebied is een belangrijke uitwerking binnen de omgevingsvisie. Voor het stationsgebied werken we toe naar een hoge kwaliteit van openbare ruimte en bebouwing. De stad mag hier verdichten. Het stationsgebied is en wordt een ideale plek voor ontmoeten. Veel verschillende functies vinden hier een plek. De levendigheid draagt bij aan de sfeer  van het gebied. Veel mensen wonen dicht bij het station.  Veel ondernemingen zitten op korte afstand van het station en hebben een prima ontsluiting met het openbaar vervoer.

Voor het stationsgebied wordt een programma opgesteld. Dit programma heet programma stedelijke knooppunt Heerhugowaard.

Ook in gebieden dichtbij het Stationsgebied vinden veranderingen plaats. Het betreft de gebieden Beveland (herstructurering) en De Frans (transformatie). Lees hier verder voor meer informatie over deze veranderingen.

Programma Stedelijk Knooppunt Heerhugowaard

Dit programma is een gebiedsgericht programma. Het Programma Stedelijk Knooppunt Heerhugowaard bevat een uitwerking van de 8 ontwikkelthema’s uit het Masterplan Stationsgebied. Het programma heeft als hoofddoel om met regels, afspraken en instrumenten de verandering van het Stedelijk Knooppunt Heerhugowaard richting te geven.

Net als dat de bloemblaadjes van een roos over elkaar vallen en samen sterk zijn, is dat ook zo met onderstaande onderwerpen. Door te kijken naar de overlap wordt duidelijk waar het nog beter te maken is en waar versterking mogelijk is. Het gebiedsprogramma bevat 5 gespecificeerde doelen. Alle doelen hebben een verbinding met de speerpunten van de omgevingsvisie.

  1. In de compacte stad ligt de opdracht om te zorgen voor bereikbare woningen. Deze woningen komen in een samenhangend (hebben met elkaar te maken) stedelijk kerngebied voor Dijk en Waard. Kwaliteit staat hier centraal. Er worden uitstekende omstandigheden geboden voor scholing, werk en ondernemen.
  2. Energietransitie (verandering waarbij we steeds beter rekening houden met het milieu) en klimaatadaptatie (zorgen dat we de omgeving aanpassen aan het klimaat) willen we bereiken door ideeën en ontwikkelingen te delen en samen te werken. Zo wordt het gebied aantrekkelijker, goed voor de natuur en klaar voor de toekomst.
  3. Het stationsgebied gaat even veel energie opwekken als dat het gaat gebruiken. In dit gebied geldt de afspraak van ‘groen, tenzij’ en is daarmee een goed leefgebied is voor bewoners, veel verschillende planten en dieren. Met groen en water versterken wij onze identiteit.
  4. Bereikbaarheid in mobiliteit. Alles in het stationsgebied is erop gericht om een zo  nuttig, slim en soepel mogelijke openbaar vervoersknoop te maken. Het stationsgebied is een belangrijke schakel tussen stad,  dorp en landschap, vooral voor langzaam verkeer; voetgangers en fietsers. Het Stationsgebied vormt samen met het Stadshart en de omgeving van de  Westdijk één samenhangend en fijnmazig wandel- en verblijfsgebied, dat voor iedereen goed toegankelijk is.
  5. Met sociale robuustheid bereiken we dat het stationsgebied een omgeving wordt die uitnodigt tot contact en zorg voor elkaar. Het zorgen voor sociale samenhang,  sociale veiligheid en het behouden en uitbreiden van sociale veerkracht, ontmoeten en gezondheid.
Terug naar Speerpunt 2