Samen werken we aan een goede woonplek en woonomgeving voor iedereen

In onze gemeenten kan iedereen plezierig wonen. Mensen met of zonder kinderen, jong of oud en met of zonder beperking. Dit betekent dat er veel afwisseling is in het aanbod van woningen. En dat er woningen zijn die aangepast kunnen worden. Bijvoorbeeld zo dat je er kan blijven wonen, ook als je zorg nodig hebt.

We blijven bouwen, zodat iedereen een (t)huis kan vinden. We gaan meer woningen realiseren voor mensen die alleen of met zijn tweeën zijn. Dit kunnen ook appartementen zijn. We stimuleren woningbouw binnen de kernen. Zeker op plekken waar goed vervoer is of waar voorzieningen zijn. We blijven ook zoeken naar uitbreidingen buiten de kernen, zodat mensen in het dorp kunnen blijven wonen en de leefbaarheid goed blijft.

Nieuwe woon- en leefvormen zijn van harte welkom. Dit kunnen groepen woningen zijn waar mensen voor elkaar zorgen. Of groepen woningen die door mensen zelf zijn gebouwd. Ook menging van wonen met andere functies vinden we een aanvulling op wat er al is.

In de woonomgeving bestaat een goede balans tussen rust, drukte en ruimte. De openbare ruimte richten we zo in dat deze toegankelijk is voor iedereen. Voorzieningen zijn mede daardoor voor iedereen bereikbaar.

De vraag naar woningen is groot en het aantal plekken waar kan worden gebouwd is beperkt. Als de vraag naar woningen zo groot blijft, kan het zijn dat we naast woningen binnen kernen toch ook buiten de kernen gaan bouwen. We kijken dan eerst zorgvuldig waar dat het beste kan.

Klik op de kaart om te vergroten.
Deze kaart is een onderdeel van de totale Visiekaart

Meer weten over de achtergronden?

Met onze acties richten wij ons op nieuwe vormen van wonen en leven. We richten ons op bereikbaarheid van voorzieningen en toegankelijkheid van de openbare ruimte. Zie hiervoor ook de speerpunten 1 en 3.

Bestaande acties

 • Bijhouden van de behoefte aan woningen en deze vertalen naar beleid en afspraken met ontwikkelaars en corporaties over bouw- en verbouw.
 • Aanmoedigen en ondersteunen van gemengde woningbouw, inclusief sociale huur.
 • Mogelijk maken van meer woon- en werkplekken in de omgeving van het station. Dit is een gebied waar je lopend binnen 10 minuten kan zijn. We voeren uit wat er in het Masterplan stationsgebied staat. Het Masterplan stationsgebied is een belangrijke uitwerking binnen de omgevingsvisie. Voor het stationsgebied werken we toe naar een hoge kwaliteit van openbare ruimte en bebouwing. De stad mag hier verdichten. Het stationsgebied is en wordt een ideale plek voor ontmoeten. Veel verschillende functies vinden hier een plek. De levendigheid draagt bij aan de sfeer van het gebied. Veel mensen wonen dicht bij het station. Veel ondernemingen zitten op korte afstand van het station en hebben een prima ontsluiting met het openbaar vervoer. Voor het stationsgebied is een programma opgesteld. Dit programma heet programma stedelijke knooppunt Heerhugowaard. 
  Ook in gebieden dichtbij het stationsgebied vinden veranderingen plaats. Het betreft de gebieden Beveland (herstructurering) en De Frans (transformatie). Er wordt in hoofdstuk 1.3.1 meer informatie gegeven over dit soort veranderingen. 
 • Aanmoedigen en ondersteunen van initiatieven voor het gebruik van gebouwen  voor veel verschillende functies (bijvoorbeeld Ouder- en Kindcentra, sportkantine die tevens wordt gebruikt als vergaderruimte of als podium).
 • Uitwerken van het openbaar vervoer en de inrichting van de openbare ruimte, wachtplekken en parkeerbeleid volgens de uitgangspunten van “Groei op het spoor” (verbinden, verknopen, versnellen, veraangenamen en verleiden met het oog op wandelen, fietsen en gebruik van openbaar vervoer).
 • Deelnemen in verbetering fietsroutes (doorfietsroute tussen Heerhugowaard-Alkmaar via Castricum-Heiloo naar de IJmondgemeenten, routes Heerhugowaard- Bergen, Heerhugowaard-Hoorn, Heerhugowaard-Langedijk-Schagen en Alkmaar-Langedijk).

Tijdens het opstellen van de omgevingsvisie zijn door experts, betrokken bewoners, ondernemers en organisaties punten benoemd om de huidige waarden en ontwikkelingen binnen Dijk en Waard te behouden, te versterken en aan te pakken. Het geeft aan welke mogelijkheden er worden gezien om aan te haken bij dit speerpunt. Wanneer, hoe en door wie deze acties kunnen worden opgepakt is nog niet duidelijk.

 • Mogelijk maken van meer woningen rond knooppunten van vervoer en winkelvoorzieningen
 • Aanmoedigen en ondersteunen van initiatieven voor nieuwe vormen van wonen en leven
 • Aanmoedigen en ondersteunen van initiatieven voor nieuwe vormen van vervoer. Dit kunnen duurzame vormen van vervoer zijn of nieuwe vormen van gemeenschappelijk vervoer.
 • Pilotproject opstarten om de inrichting van de openbare ruimte beter af te stemmen op gebruik door iedereen. Na het pilotproject gebruiken we de leerpunten bij andere plannen voor de openbare ruimte. (Een pilotproject is een project waarbij samenleving en overheid op gelijke basis  samenwerken. Pilotprojecten zijn ingebracht door bewoners, ondernemers en betrokkenen uit de samenleving.) 
 • Aanpak verkeersveiligheid, wandel-, en fietspaden (onder meer aandacht voor e-bikes en rotondes).
 • Opstellen plan voor versterking netwerk en inrichting openbare ruimte gericht op beweging (wandelen en fietsen, speel- en fitnessplekken, routes voor skaten, hardlopen).
 • In de aanleg en aanpassing van de openbare ruimte aandacht besteden aan ontmoeten (speel- en fitnessplekken, pleinen). Uitgangspunt is in iedere wijk tenminste één ontmoetingsruimte in openbaar gebied en tenminste één voorziening voor alle doelgroepen.
 • Aanmoedigen en ondersteunen van plannen van bewoners voor ontmoetingsplekken in eigen beheer (gemeenschappelijke tuinen, speel- of sportplekken). Dit kan bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van openbare ruimte.

Een woon- en leefplek voor iedereen, dat gaat ons allemaal aan. We zien graag plannen die inspelen op nieuwe behoeften. Voorbeelden zijn plannen waarin functies worden gemengd, of waarin verschillende  doelgroepen wonen. Ook plannen met extra aandacht voor onderlinge zorg en voor duurzaamheid horen daarbij.  Misschien wilt u aansluiten bij een plan van een instelling of ondernemer of samen met andere bewoners een plan ontwikkelen. Goede voorbeelden zijn:

 • Woongemeenschap Eikpunt is een vereniging waarvan de leden op een meer betrokken en duurzame manier bij elkaar willen wonen.
 • Horizon zorgcentrum is een stichting voor wonen en zorg die zowel actief is op het gebied van zorgwonen als het leveren van zorg aan mensen die thuis wonen. Zij ontwikkelden onder meer het thuiskamerproject. In het project krijgen de bewoners extra aandacht en worden zij onder professionele begeleiding betrokken bij dagelijkse activiteiten die ook in een normaal huishouden plaatsvinden.
 • Wonen Plus Welzijn is een brede maatschappelijke organisatie die actief is in Schagen, Hollands Kroon, Dijk en Waard. De organisatie biedt praktische diensten die mensen in staat stellen zo lang mogelijk te blijven meedoen in hun vertrouwde omgeving. Wonen Plus Welzijn werkt samen met meer dan duizend vrijwilligers.