Visie 2030 Parkenlint tussen stad en dorp (Geestmerambacht)

Recreatieschap Geestmerambacht draagt zorg voor het beheer van de gebieden Geestmerambacht, de Groene Loper en het Park van Luna. Het doel van de visie is het gebied in samenhang te laten doorgroeien tot een veelzijdig Parkenlint, als groene uitloper voor de inwoners van het HAL-gebied en met activiteiten gericht op de ruimere regio. De kwaliteit van zowel de natuurgebieden als de recreatiegebieden wordt verhoogd. De bedoeling is om ontwikkeling van recreatie, landschap en natuur als een doorlopend geheel vorm te geven. Daarbij wordt aangehaakt op de directe omgeving. Daarvoor zijn uitgangspunten op een rij gezet, met samenhang op diverse thema’s en een duidelijke koers op de investeringsprioriteiten. De visie biedt ruimte voor de verdere ontwikkeling van natuur- en recreatiewaarden, inclusief economisch potentieel en evenementen. Ecologische en recreatieve verbindingen zijn immers niet aan bestuurlijke grenzen gebonden.

De omgevingsvisie is in lijn met de visie van het Recreatieschap Geestmerambacht. Meer weten? Het volledige document staat op de website van Geestmerambacht.

De visies op regionaal niveau werken door op het niveau van de gemeenten. U vindt dat terug in de speerpunten 1 tot en met 8 en de daarbij horende acties.

Terug naar speerpunt 9