Samen werken we aan een omgeving die uitnodigt tot contact en zorg voor elkaar

Plezierig samenleven en zorg voor elkaar is een opgave voor ons allemaal. We richten ons op een samenleving waarin bewoners zelfredzaam zijn en zich bij elkaar betrokken voelen.

Wij helpen en inspireren bij plannen die gericht zijn op het echte samen leven. Voorbeelden zijn een plan voor een bijzondere vorm van wonen, voor een speel- of sportplek of een gezamenlijke tuin. Of een bedrijf of winkel waarin mensen aan het werk zijn die via de normale weg niet zo makkelijk aan een baan komen. Waar mensen kwetsbaar zijn ondersteunen we de inwoners en ondernemers die hulp bieden.

Waar wij voor zorgen is ruimte voor ontmoeten in het openbare gebied. We letten daarbij op de mogelijkheid tot gebruik voor iedereen. En ook op de spreiding van ontmoetingsplekken over de dorpen en wijken. Wij ondersteunen plannen voor activiteiten, evenementen en gebouwde ontmoetingsplekken die mensen met elkaar in contact brengen.

Klik op de kaart om te vergroten.
Deze kaart is een onderdeel van de totale Visiekaart

Meer weten over de achtergronden?

Met onze acties richten wij ons op ontmoetingsplekken in de openbare ruimte en in gebouwen. We richten ons op nieuwe vormen van wonen en leven en nieuwe vormen van vervoer.

Bestaande acties

 • Aanmoedigen en ondersteunen van plannen waarin gebouwen voor meerdere doelen worden gebruikt (bijvoorbeeld Ouder- en Kindcentra of sportkantine die ook wordt gebruikt als vergaderruimte of als podium).
 • Aanmoedigen en ondersteunen van ondernemers en instellingen met plannen waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer kunnen deelnemen.
 • Pilotproject van Stadshart tot dorpshart. In dit project maken we plannen voor een verbinding tussen de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Het stationsgebied  van Heerhugowaard wordt verbonden met het hart van Langedijk en het waternetwerk. Wonen, werken, reizen en recreëren komen hier samen. Het deelgebied tussen de bruggen Krul en Broekerbrug gaan we opknappen. Dit krijgt de vorm van een Waterboulevard. Sport, gezondheid, ontspannen en ontmoeten, wonen, werken en aandacht voor cultuurhistorie en identiteit worden aan elkaar gekoppeld. (Een pilotproject is een project waarbij samenleving en overheid op gelijke basis  samenwerken. Pilotprojecten zijn ingebracht door bewoners en betrokkenen uit de samenleving.) 
 • Uitwerken van het openbaar vervoer en de inrichting van de openbare ruimte, wachtplekken en parkeerbeleid volgens de uitgangspunten van “Groei op het spoor” (verbinden, verknopen, versnellen, veraangenamen en verleiden met het oog op wandelen, fietsen en gebruik van openbaar vervoer).

Tijdens het opstellen van de omgevingsvisie zijn door experts, betrokken bewoners, ondernemers en organisaties punten benoemd om de huidige waarden en ontwikkelingen binnen Dijk en Waard te behouden, te versterken en aan te pakken. Het geeft aan welke mogelijkheden er worden gezien om aan te haken bij dit speerpunt. Wanneer, hoe en door wie deze acties kunnen worden opgepakt is nog niet duidelijk.

 • In de aanleg en aanpassing van de openbare ruimte aandacht besteden aan ontmoeten (speel- en fitnessplekken, pleinen). Uitgangspunt is in iedere wijk tenminste één ontmoetingsruimte in openbaar gebied en tenminste één voorziening voor alle doelgroepen.
 • Aanmoedigen en ondersteunen van plannen van bewoners voor ontmoetingsplekken in eigen beheer (gemeenschappelijke tuinen, speel- of sportplekken) bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van openbare ruimte.
 • Aanmoedigen en ondersteunen van nieuwe vormen van wonen- en leven.
 • Aanmoedigen en ondersteunen van plannen van bewoners of ondernemingen om evenementen te organiseren.
 • Aanmoedigen en ondersteunen van initiatieven voor nieuwe vormen van vervoer. Dit kunnen duurzame vormen van vervoer zijn of nieuwe vormen van gemeenschappelijk vervoer.
 • Een meldpunt openen voor onveilige verkeerssituaties en voor lastige plekken in het openbaar gebied voor ouderen en mensen met een beperking.
 • Pilotproject om de inrichting van de openbare ruimte beter af te stemmen op gebruik door iedereen. Na het pilotproject gebruiken we de leerpunten bij andere plannen voor de openbare ruimte. (Een pilotproject is een project waarbij samenleving en overheid op gelijke basis  samenwerken. Pilotprojecten zijn ingebracht door bewoners, ondernemers en betrokkenen uit de samenleving.) 
 • Opstellen plan voor versterking netwerk en inrichting openbare ruimte gericht op beweging (wandelen en fietsen, speel- en fitnessplekken, routes voor skaten, hardlopen).

Ontmoeten is belangrijk, maar waar kan dat nog nu veel openbare voorzieningen hun deuren sluiten? Sommige mensen doen het gewoon: