Samen werken we aan een CO2-neutrale gemeente

Om klimaatverandering te voorkomen werken we toe naar een CO2-neutrale gemeente. Dit betekent dat we in onze gemeenten, als we alles optellen en aftrekken, geen toename hebben van broeikasgassen. Broeikasgassen zijn gassen die warmte vasthouden rond de aarde. Door de hoeveelheid broeikasgassen warmt de aarde op en hebben we te maken met klimaatverandering.

Om dat te bereiken moeten we energie besparen en de energie die we gebruiken halen uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en warmte uit de bodem. Dat kan alleen als we allemaal ons steentje bijdragen. Nieuwe wijken worden zo duurzaam mogelijk en zonder aardgasaansluiting gerealiseerd. Ook maken we nieuwe wijken zo dat duurzaam verkeer en vervoer aantrekkelijk wordt.

Voor bestaande wijken en bedrijventerreinen maken we een plan om gebouwen beter te isoleren en andere warmtebronnen toe te passen dan het gebruik van aardgas. Op werklocaties kunnen grote stappen worden gezet richting een CO2 neutrale gemeente. Landelijk zijn bedrijventerreinen goed voor circa een kwart van het energieverbruik. In de Regionale Energie Strategie (RES) worden bedrijventerreinen aangewezen als een belangrijke plek in de energietransitie.

We kijken ook naar verkeer en vervoer. Daarbij ondersteunen we de overgang naar elektrisch vervoer. En we moedigen inwoners en bezoekers aan om te voet of met de fiets te gaan.

Klik op de kaart om te vergroten.
Deze kaart is een onderdeel van de totale Visiekaart

Meer weten over de achtergronden?

Met onze acties richten wij ons op het bewustzijn van onze inwoners en ondernemers van het belang van een CO2-neutrale gemeente. We ontwikkelen beleid. We verduurzamen onze eigen gebouwen en organisatie. En we ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving.

Bestaande acties

 • Uitvoeren van de Lokale Energie Strategie (LES).
 • Met onze partners, bedrijven en inwoners uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte. Dit gaat over energiebesparing, opwek van hernieuwbare energie en vervangen van aardgas als warmtebron.
 • Samen met andere gemeenten uitvoering geven aan de Regionale Energie Strategie (RES). We maken duidelijk wat we moeten besparen. En we hebben de mogelijke hernieuwbare energiebronnen in beeld.
 • Doorgaan met het Duurzaam Bouwloket en aanstellen van energiecoaches. Deze coaches helpen mensen met een plan voor besparing of opwekking van hernieuwbare energie.
 • Uitwerken van het openbaar vervoer en de inrichting van de openbare ruimte, wachtplekken en parkeerbeleid volgens de uitgangspunten van “Groei op het spoor” (verbinden, verknopen, versnellen, veraangenamen en verleiden met het oog op wandelen, fietsen en gebruik van openbaar vervoer).
 • Deelnemen in verbetering fietsroutes (doorfietsroute tussen Heerhugowaard-Alkmaar via Castricum-Heiloo naar de IJmondgemeenten, routes Heerhugowaard- Bergen, Heerhugowaard-Hoorn, Heerhugowaard-Langedijk-Schagen en Alkmaar-Langedijk).
 • Op basis van het programma mobiliteit het verkeer en vervoer duurzamer maken.

Tijdens het opstellen van de omgevingsvisie zijn door experts, betrokken bewoners, ondernemers en organisaties punten benoemd om de huidige waarden en ontwikkelingen binnen Dijk en Waard te behouden, te versterken en aan te pakken. Het geeft aan welke mogelijkheden er worden gezien om aan te haken bij dit speerpunt. Wanneer, hoe en door wie deze acties kunnen worden opgepakt is nog niet duidelijk.

 • Inwoners per wijk informatie bieden over de noodzaak van energiebesparing en hernieuwbare energie.
 • Maken van beleid om plannen voor hernieuwbare energie te kunnen begeleiden.
 • Maken van een stappenplan om de gemeentelijke organisatie en gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken.
 • Aanmoedigen en ondersteunen van plannen voor nieuwe vormen van vervoer. Dit kunnen duurzame vormen van vervoer zijn of nieuwe vormen van gemeenschappelijk vervoer.
 • Inzetten op het benutten van grote daken voor zonne-energie. De bedrijventerreinen zijn de plekken waar hiervoor de meeste kansen liggen.
 • Opnemen van regels in het omgevingsplan waardoor het gebruik van het dak wordt verplicht (voor zonnepanelen, zonnecollectoren, een groen dak of gebruik van het dak als buitenruimte).

Het klimaat- en energieprobleem is een probleem op de schaal van onze hele wereld. Het raakt ons allemaal en iedereen kan een steentje bijdragen; ook u. Komt u vooral naar bijeenkomsten die we houden over energie. U krijgt daar veel informatie. En er moeten belangrijke beslissingen worden genomen. Beslissingen die invloed kunnen hebben op uw verwarming, uw manier van koken uw woning of bedrijfsgebouw. Praat en denk met ons mee!

U kunt al aan de slag door het warmteverlies in uw huis te verkleinen, door zonnepanelen op uw dak te plaatsen of door de fiets te nemen of het Openbaar Vervoer te gebruiken.

Hieronder vindt u een aantal handige links en een aantal inspirerende voorbeelden van bewoners en ondernemers die actief zijn op het gebied van klimaat en energie. 

Handige links:

Inspirerende voorbeelden:

 • Het Warmtenet Regio Alkmaar: 44 gemeenten en 8 waterschappen houden aandelen bij HVC om industriële restwarmte voor verwarming van huizen en bedrijven beschikbaar te maken
 • Het Waerdse energiecircuit: samenwerking tussen bedrijven en gemeente om restwarmte en -koeling te gebruiken.
 • Middenmoes: een buurtmoestuin gericht op kweek van duurzame producten op de kortst mogelijke afstand van de gebruikers!