Samen werken we aan ontwikkelingen die onze identiteit versterken

Ons doel is dat elk nieuw plan bijdraagt aan de identiteit van ons gebied. Een bron voor onze identiteit is onze geschiedenis. Die geschiedenis is opgeslagen in onze bodem en zichtbaar in onze omgeving. Zij is deel van onze herinneringen. En zij is te ervaren op internet, in musea, in tentoonstellingen, en in boeken. Bij veranderingen in ons gebied houden we rekening met onze identiteit.

Voor de voormalige gemeente Langedijk is deze verbonden met de handel en tuinbouw in een bijzonder waterrijk gebied. In “Langedijk ontwikkelt met water” laten we zien wat kansen  zijn om de identiteit van dit gebied te versterken. Heerhugowaard is een jonge stad in een oude droogmakerij. De oude wegen-, waterlopen- en bebouwingsstructuur bepalen nog steeds de opzet van de stad. 

We zorgen dat de kennis over de identiteit van onze omgeving groeit. We delen deze kennis waar mogelijk. Samen gebruiken we identiteit als basis voor ontwikkelingen. 

Klik op de kaart om te vergroten.
Deze kaart is een onderdeel van de totale Visiekaart

Meer weten over de achtergronden?

Met onze acties richten wij ons op:

 • het vergroten van de bekendheid van de identiteit van ons gebied;
 • het verdiepen van kennis daarover;
 • het inspireren van mensen die plannen hebben;
 • en het vastleggen en beschermen van waarden binnen ons omgevingsplanop punten waar dat nodig is. Het omgevingsplan is het plan waarin regels staan voor het grondgebied van een gemeente. Dit zijn regels die gaan over de functies waarvoor je een gebied mag gebruiken. Ook staan er regels in over bouwen en over het milieu. Het omgevingsplan is de vervanger van het bestemmingsplan en een deel van de verordeningen die in de gemeente gelden. De gemeente is verplicht om in de periode 2024-2030 een omgevingsplan op te stellen.

Bestaande acties

 • Uitwerken van "Langedijk ontwikkelt met water”. Hierin staan 7 doelen:
  1.    de basis op orde (het systeem van vaarwegen, het beheer en gebruik daarvan);
  2.    het leggen van verbindingen met de regio;
  3.    het bieden van ruimte voor recreatie;
  4.    het werken aan duurzaamheid;
  5.    het werken aan ruimtelijke kwaliteit;
  6.    het inspelen op het onderscheidende van de voormalige gemeente Langedijk;
  7.    en het belang van samenwerken.
  Voor elk van deze doelen is een kaart gemaakt en zijn gewenste ontwikkelingen omschreven.
  Langedijk ontwikkelt met water sluit goed aan bij de doelen van de omgevingsvisie en is een verdieping voor ontwikkelen vanuit identiteit. De visie is opgesteld met hulp van ketenpartners, ondernemers, instellingen en inwoners. Werken aan identiteit wordt gekoppeld aan versterking van de economie en de mogelijkheden om te recreëren. Kijk voor meer informatie op www.lomw.nl.
 • Benutten van onze identiteit en  ons cultureel erfgoed bij projecten;
 • Ondersteunen van de musea Broekerveiling en het Oude Gemaal;
 • Zichtbaar maken van de 13e-eeuwse fundamenten van de kerken in Veenhuizen;
 • Het beleid voor erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en identiteit actualiseren. Dit gebeurt binnen het programma identiteit;
 • Samenwerken met het  Erfgoedplatform dat activiteiten organiseert. Dit zijn onder meer excursies  en de Open Monumentendag.

Tijdens het opstellen van de omgevingsvisie zijn door experts, betrokken bewoners, ondernemers en organisaties punten benoemd om de huidige waarden en ontwikkelingen binnen Langedijk en Heerhugowaard te behouden, te versterken en aan te pakken. Het geeft aan welke mogelijkheden er worden gezien om aan te haken bij dit speerpunt. Wanneer, hoe en door wie deze acties kunnen worden opgepakt is nog niet duidelijk.

 • Toeristisch-recreatieve routes rond identiteit/erfgoed ontwikkelen samen met andere organisaties.
 • Het aanbieden van een onderwijsprogramma over cultureel erfgoed op basisscholen en middelbare scholen.

Onze gemeente heeft een rijke geschiedenis en een stevige identiteit. Deze is op veel plaatsen te zien en te herkennen. Vaak zijn er kansen om nog meer met onze identiteit te doen.

We vragen u om bij uw plannen aandacht te besteden aan identiteit. Kijk voor inspiratie naar de volgende voorbeelden en informatie.