Samen werken we aan een goed leefgebied voor veel verschillende planten en dieren

Afwisseling in planten- en diersoorten is belangrijk. De vele verschillende soorten houden de natuur in balans. Dat is goed voor onze landbouwgewassen en onze natuur. Want veel verschillende planten- en diersoorten helpen om ziekten en plagen in gewassen te voorkomen.

We behouden en beschermen onze natuurgebieden en recreatiegebieden. We richten ons op meer openbaar groen en het vergroten van de natuurwaarde van het openbaar groen. Daarvoor maken we ook meer groene verbindingen. Dit zijn verbindingen tussen gebieden die nu al waarde hebben voor de natuur of waar een kans ligt om de waarde te vergroten.

We nodigen inwoners, ondernemers en ontwikkelaars uit om ook hun bijdrage te leveren. We ondersteunen vormen van landbouw en manieren van ontwikkelen, waarbij natuur een belangrijke plaats krijgt.

Klik op de kaart om te vergroten.
Deze kaart is een onderdeel van de totale Visiekaart

Meer weten over de achtergronden?

Met onze acties  richten wij ons op een openbaar gebied met een rijkdom aan verschillende planten en dieren. Daarnaast ondersteunen wij plannen vanuit de samenleving die de ruimte voor verschillende planten en dieren groter maken.

Bestaande acties

  • In de aanleg en aanpassing van de openbare ruimte zorgen we voor voldoende opvang van regenwater. We vertragen de afvoer van water. We planten meer bomen en we zorgen dat er voldoende verschillende planten en bomen zijn. Hierbij betrekken we de bewoners.
  • Inzaaien van bloemrijke bermen.
  • Beheer van slootkanten en bermen zodanig dat we de afwisseling in planten- en diersoorten vergroten.
  • Beheer van het groen en de verhardingen zonder chemische bestrijdingsmiddelen.
  • We moedigen ontwikkelaars aan om bij het ontwerp voor een buurt of gebouw in te spelen op de natuur. Dit kan door voldoende en afwisselend openbaar groen. Dat kan door groene gevels en daken. En het kan door bij gebouwen ook plek te geven aan dieren. Denk daarbij bij voorbeeld aan dakpannen waaronder vogels kunnen nestelen.
  • Volgens het Groenbeleidsplan voor Heerhugowaard besteden we aandacht aan het vergroten van de rijkdom aan planten- en diersoorten.

Tijdens het opstellen van de omgevingsvisie zijn door experts, betrokken bewoners en organisaties punten benoemd om de huidige waarden en ontwikkelingen binnen Dijk en Waard te behouden, te versterken en aan te pakken. Het geeft aan welke mogelijkheden er worden gezien om aan te haken bij dit speerpunt. Wanneer, hoe en door wie deze acties kunnen worden opgepakt is nog niet duidelijk.

  • Ondersteunen van plannen voor teelt van gewassen met aandacht voor de natuur en zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
  • Maken van verbindingen tussen gebieden met waarde voor de natuur of kansen om de waarde voor de natuur te vergroten.

Ook u kunt een bijdrage leveren aan een omgeving waarin veel verschillende planten- en diersoorten zich thuis voelen. Dit kan bijvoorbeeld door als u inkopen doet bewust te kiezen voor bepaalde producten. Dit kan in de omgeving van uw eigen huis of tuin. En als u (agrarisch) ondernemer of ontwikkelaar bent dan kan dat als onderdeel van uw bedrijfsvoering.

Zie voor meer tips de hierna opgenomen links: