Samen werken we aan goede omstandigheden voor scholing, werk en ondernemen

We gaan voor een samenleving waarin iedereen een nuttige bijdrage kan leveren. Daarvoor werken we aan goede omstandigheden voor scholing, werk en ondernemen.

Verbindingen zijn daarin belangrijk. Digitale verbindingen, verbindingen over weg, en spoor en verbindingen tussen mensen, instellingen en ondernemingen.  Digitale bereikbaarheid is essentieel voor onze inwoners, bezoekers en bedrijven. Maar ook ten aanzien van onze veiligheid nu en in de toekomst.

We werken samen met onderwijs, ondernemers en overheid. Dit doen we om scholing en werk op elkaar af te stemmen. En dit doen we om mensen die werk zoeken en beschikbaar werk bij elkaar te brengen.

We willen een goed bereikbare gemeente. We doen dat door versterking van het stationsgebied en door aanpak van alle vormen van verkeer en vervoer via een programma mobiliteit. 

We verbeteren de regels en maken de processen makkelijker. Dit om ondernemers te ondersteunen bij hun plannen. Wij bieden veel verschillende mogelijkheden om te ondernemen. Denk daarbij aan betaalbare plekken voor kleine bedrijven en ruime locaties voor grotere bedrijven op bedrijventerreinen. Ook gemengde gebieden moeten daarbij genoemd worden. Er is steeds meer belangstelling voor gebieden waar wonen, recreëren en werken bij elkaar komen. Op verschillende plekken zetten we in op de verandering naar een gemengd gebied.

We bouwen voort op dat waar we sterk in zijn. Dat zijn alle vormen van bedrijvigheid die met landbouw, tuinbouw en veeteelt te maken hebben. Dat is de maakindustrie en dat is toerisme en recreatie; vooral in het gebied van voormalig gemeente Langedijk. Dat zijn de winkelgebieden. Zij maken kernen en wijken aantrekkelijk en levendig. En dat is het goede aanbod aan scholen in onze omgeving. Vooral in Heerhugowaard waar veel mbo-scholen aanwezig zijn. We helpen bedrijven niet alleen aan ruimte voor hun bedrijf, maar ook aan de mogelijkheid om personeel in onze gemeenten te laten wonen.

We werken toe naar een kringloopsamenleving. Dit betekent dat we zuinig zijn met grondstoffen. We voorkomen afval en hergebruiken stoffen die overblijven. Onze ondernemers dagen we uit om hier stappen in te zetten. Dit kan binnen hun eigen bedrijf maar ook door samenwerking met anderen.

Met de samenvoeging van Heerhugowaard en Langedijk - met bijna 7.000 bedrijven, ruim 33.000 banen en 85.000 inwoners -  is er ruimte voor groei, is hard werken gewoon en zit ondernemerschap in de cultuur. De ligging van de gemeente Dijk en Waard in regio Alkmaar en dichtbij de Metropoolregio Amsterdam zorgt ervoor dat er veel kansen liggen voor economische ontwikkeling. Bij de achtergronden kunt u meer lezen over de economische kansen.

Klik op de kaart om te vergroten.
Deze kaart is een onderdeel van de totale Visiekaart

Meer weten over de achtergronden?

Met onze acties richten wij ons op goede omstandigheden voor scholing, werk en ondernemen. Daarbij horen ook bereikbaarheid, huisvesting van personeel en mogelijkheden en ondersteuning bij vernieuwing en verduurzaming.

Bestaande acties

  • Stimuleren en faciliteren van ondernemers en instellingen met plannen waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen aan werk.
  • Bijeen brengen van onderwijsinstellingen, werkzoekenden en bedrijven met het oog op afstemming van vraag en aanbod op arbeidsmarkt.
  • In het verzorgingsgebied van het station woon- en werklocaties verdichten tot multifunctioneel stedelijk gebied (10 minuten lopen en 10 minuten fietsencontour).
  • Uitwerken van het openbaar vervoer en de inrichting van de openbare ruimte, wachtplekken en parkeerbeleid volgens de uitgangspunten van Groei op het spoor (verbinden, verknopen, versnellen, veraangenamen en verleiden met het oog op wandelen, fietsen en gebruik van openbaar vervoer).
  • Pilotproject waterboulevard kanaal Omval-Kolhorn waarin sport, gezondheid, werkgelegenheid, identiteit/erfgoed, ontspanning en ontmoeten worden gecombineerd. (Een pilotproject is een project waarbij samenleving en overheid op gelijke basis  samenwerken. Pilotprojecten zijn ingebracht door bewoners, ondernemers en betrokkenen uit de samenleving.) 
  • Speerpunt uitwerken via programma mobiliteit.
  • Behoud en ontwikkeling van verschillende mogelijkheden om een bedrijf te beginnen. Locaties voor bedrijfsvestiging zijn in verschillende vormen op de visiekaart aangegeven. Dit is afgestemd op de Visie werklocaties Dijk en Waard die in 2020 door de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard is vastgesteld.
  • De gemeente blijft in gesprek met bewoners/ondernemers/marktpartijen en de regio over de digitale bereikbaarheid. Dit met het oog op aanleg van verbindingen en realiseren van voldoende dekking door het netwerk van zendmasten en antennes.

Tijdens het opstellen van de omgevingsvisie zijn door experts, betrokken bewoners, ondernemers en organisaties punten benoemd om de huidige waarden en ontwikkelingen binnen Langedijk en Heerhugowaard te behouden, te versterken en aan te pakken. Het geeft aan welke mogelijkheden er worden gezien om aan te haken bij dit speerpunt. Wanneer, hoe en door wie deze acties kunnen worden opgepakt is nog niet duidelijk.

  • Aanmoedigen en ondersteunen van samenwerking binnen centrumgebieden tussen ondernemers en eigenaren.
  • Met ondernemers en eigenaren toewerken naar compacte en aantrekkelijke centrumgebieden voor inwoners en ondernemers.

We gaan voor een samenleving waarin iedereen nuttig werk kan doen. Dat kan op veel manieren. Denk daarbij aan vrijwilligerswerk is, zorg voor een buurman of –vrouw of aan een betaalde baan. Mooie voorbeelden hiervan zijn: